Hussite Museum in Tabor

Husitské muzeum v Táboře

Stáhnout v PDF

Muzeum se v rámci své výzkumné činnosti zabývá zejména dějinami husitství a Tábora v pozdním středověku, raném novověku a moderní době. Věnuje se rovněž studiu husitských tradic a české historické paměti, spojené s husitstvím a českou reformací. Muzem v rámci své územní působnosti vykonává záchranný archeologický výzkum nebo činnosti archeologického dozoru. Pracoviště Blatské muzeum v Soběslavi a Veselí nad Lužnicí provádí odbornou činnost v oborech přírodovědných (botanice a zoologii) i společenskovědních (historii, kunsthistorii a etnologii). Výzkum se zaměřuje např. na husovská a husitská památná místa a pamětihodnosti ČR, flóru a vegetaci Táborska, drobnou faunu Táborska, lidovou architekturu Táborska, dějiny Soběslavska a Veselska nebo výtvarníky Táborska s důrazem na Soběslavsko a Veselsko. Mezi činnosti Husitského muzea patří také organizace konferencí a odborných setkání, seminářů nebo zapojování se do výzkumných a vzdělávacích projektů jiných institucí. Výsledky výzkumu jsou soustavně zprostředkovávány veřejnosti v podobě vzdělávacích programů – zejména pro všechny stupně škol – přednášek, exkurzí a také prostřednictvím rozsáhlé publikační činnosti, včetně on-line pořadů.

nám. Mikuláše z Husi 44
Tábor
390 01
Czech
49.4139567
14.6556442E

Mgr. Jakub Smrčka, Th.D.
CEO
+420 381 251 884
smrcka@husitskemuzeum.cz
www.husitskemuzeum.cz

Services

Služby pro soukromý sektor:

  • Husitské muzeum až na výjimky neprovádí výzkumné aktivity pro soukromý sektor. Je paměťovou institucí s povinností veřejné služby, nesoustřeďuje se proto na vědecký výzkum pro soukromý sektor. Jedinou podstatnou výjimku představuje archeologický dohled stavebních akcí ve smyslu památkového zákona ve své územní působnosti. Účelem archeologického dohledu je především ochrana, případně záchrana movitého kulturního dědictví, k jehož ohrožení by mohlo dojít v průběhu stavebních prací. Archeologové Husitského muzea aktivně spolupracují s investory stavebních akcí, aby zbytečně nedocházelo ke zvyšování jejich nákladů a k prodlužování stavebních prací. Principem je oboustranně přínosná spolupráce.

Služby pro veřejný sektor:

  • Hlavním posláním Husitského muzea jako vědecké instituce je provádět základní i aplikovaný výzkum a jeho výsledky zpřístupňovat odpovídajícím způsobem odborné i širší laické veřejnosti. Základními prostředky šíření výsledků výzkumu jsou výstavy, publikační činnost, přednášky, semináře, lektorské programy, exkurze. Husitské muzeum vydává odborný recenzovaný časopis a mnoho odborných neperiodických publikací. Mimo to Husitské muzeum pořádá pravidelně vědecké konference s mezinárodní účastí. Husitské muzeum aktivně spolupracuje se vzdělávacími institucemi všech stupňů od základních škol po vysoké školy. Zapojuje se rovněž do programů celoživotního vzdělávání a vzdělávání seniorů.

Equipment / infrastructure

Husitské muzeum vybudovalo pro výzkumné aktivity prozatím dostatečnou infrastrukturu. Odborní pracovníci využívají v roce 2019 rekonstruované kancelářské prostory v hlavní budově muzea. Zde jsou také umístěné depozitáře vybavené moderními systémy protipožární ochrany a bezpečnosti. Husitské muzeum disponuje navíc specializovanými depozitárními prostory pro archeologické sbírkové předměty a centrálním depozitářem pro etnografii, případně další sbírkové okruhy. Odborná knihovna Husitského muzea je vybavena moderním úložným systémem, její knižní fond a fond periodik jsou převáděny do elektronického katalogu, přístupného on-line. K dispozici jsou také konzervátorské dílny a dílny pro výstavnickou činnost.

Best practices / case studies of cooperation

Spolupráce se soukromým sektorem se omezuje na archeologický záchranný výzkum pro podnikatelské subjekty (soukromé firmy), případně pro fyzické osoby. Významnou součást archeologických výzkumů provádí Husitské muzeum pro firmy, jež vykonávají stavební a inženýrskou činnost na projektech státní infrastruktury (železnice, dálnice).

Keywords

Paměťová instituce, základní výzkum, aplikovaný výzkum, archeologický záchranný výzkum, sbírkotvorná činnost, ediční činnost, mezinárodní konference, lektorské programy, celoživotní vzdělávání.