Biology Centre CAS

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.

Stáhnout v PDF

Biologické centrum AV ČR, v. v. i. (dále jen "BC") tvoří pět vědeckých ústavů (Entomologický ústav, Hydrobiologický ústav, Parazitologický ústav, Ústav molekulární biologie rostlin a Ústav půdní biologie) a od roku 2016 je součástí BC i výzkumná infrastruktura SoWa, zaměřená na komplexní studium půdních a vodních ekosystémů a jejich vzájemných interakcí. V současné době je Biologické centrum se svými více než 780 zaměstnanci největší mimopražskou institucí Akademie věd České republiky. Zároveň patří mezi největší vědecká pracoviště ekologicky orientovaného výzkumu v Evropě. Společným jmenovatelem vědeckého výzkumu jednotlivých ústavů BC i výzkumné infrastruktury SoWa jsou témata evoluční biologie a ekologie s důrazem na původ a vývoj druhové rozmanitosti a její udržitelnosti.

Branišovská 1160/31
České Budějovice
370 05
Czech
48.9782414
14.4464928

Prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc., Hon. D.Sc., dr. h. c.
ředitel
+420 387 775 050
libor.grubhoffer@bc.cas.cz
www.bc.cas.cz

Services

Pro soukromý sektor:

Zemědělství, lesnictví, rybářství, potravinářství

 • biologická ochrana rostlin proti hmyzím škůdcům
 • ekologický boj proti hmyzím škůdcům lesních dřevin
 • analýza šíření antibiotik a rezistencí vůči antibiotikům v půdě
 • diagnostika onemocnění včel a dalších opylovačů
 • potravní doplněk pro včely pro zvýšení jejich odolnosti a imunity
 • diagnostika rostlinných virů a účinnější obrana proti virovým chorobám
 • detekce nových rostlinných virů
 • analýza úrodnosti a kvality půdy
 • diagnostika parazitů v chovech ryb a jejich eliminace
 • využití půdních mikroorganismů pro potravinářské a průmyslové účely
 • biotechnologie

Zdraví lidí a zvířat

 • řešení ekonomických a medicínských problémů souvisejících s parazity lidí i zvířat
 • vývoj vakcíny proti klíšťatům pro domácí a hospodářská zvířata
 • vývoj univerzální lidské vakcíny proti klíšťatům a potenciálních léčiv proti klíšťové encefalitidě a dalším virovým onemocněním způsobených parazity
 • výzkum střevního mikrobiomu a použití bezpečných střevních parazitů pro léčení autoimunitních onemocnění
 • využití sbírky půdních mikroorganismů pro hledání biologicky aktivních látek vhodných pro medicínu (antibiotika, protizánětlivé látky)
 • metabolomická analytika

Pro veřejný sektor:

Životní prostředí

 • posuzování kvality složek životního prostředí a biodiverzity (půda, voda, les, louka, krajina) a analýza stavu životního prostředí
 • krátkodobý i dlouhodobý monitoring stavu životního prostředí
 • revitalizace, rekultivace a fytoremediace krajiny (stanoviště vyčerpaná intenzivním zemědělstvím, postindustriální stanoviště, stanoviště s ekologickou zátěží)
 • regenerace a revitalizace půdy a vody v životním prostředí
 • vyhodnocování antropogenních vlivů a znečištění
 • formulace opatření pro ochranu přírody k dosažení vyváženého stavu ekosystému a vysoké biologické rozmanitosti
 • formulace opatření pro management chráněné krajiny
 • hodnocení ekologického stavu a management vodních těles (Římov, Lipno, šumavská jezera) a jejich povodí
 • prognóza vývoje kvality životního prostředí v závislosti na lidské činnosti a na klimatických změnách

Equipment / infrastructure

Výzkumná infrastruktura SoWa

Zabývá se výzkumem půdních a vodních ekosystémů v kontextu udržitelného využívání krajiny. Zaměřuje se na vývoj nových technologií, aplikací, přístupů a strategií pro efektivní využívání přírodních zdrojů.

Ústav půdní biologie

Vybavené laboratoře půdní mikrobiologie, zoologie, nanobiotechnologie, půdní organické hmoty.

Ústav rozvíjí multidisciplinární obor půdní biologie, tj. půdní zoologii, mikrobiologii, chemii a mikromorfologii, a řeší základní otázky spojené s tvorbou, úrodností a regenerací půd – revitalizace, rekultivace, remediace krajiny a půd včetně zkoumání půdního profilu a vlastností jako retence vody s cílem využít tyto informace pro zemědělské hospodaření a následná doporučení.

Hydrobiologický ústav

Vybavené laboratoře ekologie ryb a zooplnktonu, mikrobiální ekologie vody, hydrochemie a ekologického modelování.

Specializace pracovníků ústavu sahá od hydrochemie přes biochemii, mikrobiologii, algologii, protozoologii, zoologii zooplanktonu až po ichtyologii. Hlavním posláním ústavu je pak výzkum zahrnující vysvětlení od úlohy ryb v potravních sítích za účelem podpory rybolovu, biomanipulací či ochrany, přes předpovědi ztráty živin z ekosystémů v závislosti na globálním vývoji znečišťování atmosféry a klimatických změn, až po biotechnologické optimalizace jako výkonného a udržitelného nástroje pro odstraňování mikropolutantů z vodních zdrojů.

Entomologický ústav

Vybavené laboratoře molekulární a vývojové genetiky, molekulární cytogenetiky a chronobiologie, telomer, biochemie a fyziologie, biodiverzity a ochrany přírody.

Aplikovaný výzkum byl již původním účelem vzniku instituce a ústav vyprodukoval více než 150 patentů v oblasti zemědělství a lesnictví. Jedná se například o postupy přípravy bakterií, virů a plísní využitelných k ekologicky nezávadnému hubení hmyzích škůdců, vývoj feromonů pro monitorování výskytu škodlivého hmyzu, využití parazitoidů a predátorů ke kontrole mšic, vývoj a aplikace analogů hmyzího juvenilního hormonu atd. Jedním z velmi důležitých vedlejších produktů výzkumu entomopatogeních hub byl například objev cyklosporinu, látky, která potlačuje imunitní odpověď organismu.

Ústav molekulární biologie rostlin

Vybavené laboratoře biochemie a biofyziky rostlin, epigenetiky, fotosyntézy, molekulární cytogenetiky, molekulární signalizace rostlin a rostlinné virologie

Ústav je vybaven přístroji a prostředky nezbytnými pro molekulárně-biologické studium rostlin, včetně klimatizovaných skleníků, klima-boxů a místností pro kultivaci tkáňových kultur. Je oprávněn pracovat s geneticky modifikovanými organizmy a s původci karanténních chorob rostlin. Svým výzkumem významně přispívá do národního programu rostlinných biotechnologií, provádí odbornou diagnostiku karanténních rostlinných virů pro Ministerstvo zemědělství a Státní rostlinolékařskou správu, poskytuje analýzy geneticky modifikovaných plodin pro Ministerstvo životního prostředí, včetně odborné spolupráce při návrhu zákonů a předpisů týkajících se GMO.

Parazitologický ústav

Vybavené laboratoře molekulární parazitologie, klíšťaty přenášené nemoci, evoluční parazitologie, biologie přenášečů nemocí, rybí parazitologie, oportunitní parazitózy, elektronové mikroskopie.

Best practices / case studies of cooperation

aiolite, spol. s r.o.

 • Vývoj informatických a pokročilých nástrojů umělé inteligence pro zpracování a vytěžování metabolomických dat a jejich propojení s komplexními biologickými a klinickými informacemi.

Mezinárodní testování drůbeže, státní podnik

 • Testování nového akaricidu pro eliminaci promoření chovů drůbeže čmelíkem kuřím.

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

 • Vývoj technického opatření k zamezení migrace nežádoucích druhů ryb nad ÚN Lipno za účelem podpory obnovy populace pstruha obecného a perlorodky říční.

L.E.S. CR spol. s r.o.

 • Nový typ odchytového zařízení na klikoroha borového.

Keywords

Biologie, biodiverzita, environmentální biologie, ekologie, parazitologie, entomologie, molekulární biologie rostlin, hydrobiologie, půdní biologie, ochrana krajiny, výzkum klíšťat, změny klimatu, kůrovec, včely, prevence a léčba nemocí, mikroorganismy, viry, rezistence.