CzechGlobe - Institute of Global Change Research CAS

CzechGlobe - Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.

Stáhnout v PDF

Pracoviště CzechGlobe v Českých Budějovicích se zaměřuje na otázky související s humánní dimenzí dopadů globální změny. Předmětem zájmu Oddělení analýz ekosystémových funkcí krajiny je především studium i) podzemních ekosystémových procesů v lesních ekosystémech na úrovni jedinců, společenstev a ekosystémů, ii) reakcí lesních ekosystémů na environmentální změnu na úrovni ekosystémů a krajiny a iii) vlivu globální změny na roli biodiverzity pro plnění vybraných ekosystémových funkcí, jako základ pro hodnocení ekosystémových služeb.

Lipová 1789/9
České Budějovice
370 05
Czech
48.9772206
14.4543936

RNDr. Jiří Jakubínský, Ph.D.
Vedoucí oddělení, Oddělení analýz ekosystémových funkcí krajiny
+420 601 383 196
jakubinsky.j@czechglobe.cz
www.czechglobe.cz

Services

Services for the private sector:

  • Oddělení se věnuje modelování a analýze vybraných ekosystémových funkcí krajiny, z čehož pro soukromý sektor jsou v detailnějším měřítku využitelné všechny návrhy mitigačních a adaptačních opatření, založené na výstupech environmentálního modelování. Tato doporučení pro praxi jsou navrhována „na míru“ jednotlivým subjektům, při zohlednění lokálních specifik – přírodních podmínek, socioekonomických indikátorů a předpokládaných dopadů environmentální změny v daném regionu.

Services for the public sector:

  • Návrhy opatření pro zmírnění dopadů klimatické změny na lokální úrovni – typicky pro jednotlivé obce a ORP. Analýza míry degradace půdy a krajiny vlivem sílícího antropogenního tlaku a změny klimatu, která se projevuje ztrátou produkční schopnosti a dalších ekosystémových funkcí. Vývoj metodických postupů pro kvalifikované hodnocení ekosystémových funkcí krajiny a hodnocení ekologického stavu/potenciálu dílčích složek životního prostředí, pomocí nástrojů multikriteriální analýzy.

Equipment / infrastructure

Pracoviště disponuje základním laboratorním vybavením nezbytným pro aplikaci molekulárně biologických metod výzkumu. Environmentální modelování je realizováno pomocí nejnovějších softwarových nástrojů (včetně GIS), provozovaných na moderním hardwarovém vybavení pracoviště. Dlouhodobý terénní výzkum je zajišťván prostřednictvím specializované infrastruktury (např. síť meteorologických stanic, měrné přelivy pro analýzu hydrologické bilance krajiny, vybavení pro monitoring kvality povrchových vod atd.), situované v současných zájmových oblastech oddělení (zejm. Šumava, Českomoravská vrchovina, Krkonoše, jižní Morava).

Best practices / case studies of cooperation

V rámci výzkumu vlivu ekologického stavu biotopů podél vodních útvarů na transport znečištěnin ze zemědělské produkce je navázána spolupráce s majiteli a uživateli zemědělských pozemků přiléhajících k vodním tokům. Na základě pravidelného informování o aplikaci hnojiv či pesticidů je možné analyzovat kvalitu filtrační funkce těchto biotopů a následnou míru znečištění povrchových vod. Po vyhodnocení získaných dat budou informace mj. využity pro návrhy vhodných opatření k eliminaci znečištění vod, při zachování současných způsobů konvenčního hospodaření.

V našich zájmových studiích o působení negativních faktorů na zemědělskou produkci směřují výstupy vždy nejen do veřejného/státního sektoru (samosprávy), ale i do soukromého sektoru (např. spolupráce se Zemědělským družstvem Černovice, nebo se soukromým zemědělcem Vladimírem Šrůtkem z Benešova).

Pro drobné majitele půdy (např. soukromého zemědělce Danu Kindlmannovou), i větší vlastníky ovocných sadů (např. ZD Chelčice) byla vypracována metodika na podporu přírodních opylovačeů. 

Keywords

ekosystémové funkce/služby, environmentální modelování, klimatická/environmentální změna, sekvestrace uhlíku, adaptační a mitigační opatření, podzemní a nadzemní biodiverzita, dopad změny klimatu na lesní i zemědělské ekosystémy